Laagste prijs

Garantie

Vandaag besteld = morgen in huis!

Levering uit voorraad. T: 0418 – 726 855

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Gebruiker: Medtrading installaties en onderhoud B.V. gevestigd te (5311GH) Gameren, aan de hoef 5D en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69118981 en handelend onder de handelsnaam EuropAIR.
2. Klant: de rechtspersoon die van gebruiken producten en/of diensten afneemt.
3. Branche: Totaalleverancier op het gebied van (horeca) ventilatie. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Bescheiden: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en alle overige bescheiden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door of vanwege gebruiker ter beschikking worden gesteld.
5. Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur, alsmede de daartoe behorende onderdelen.
6. Partijen: gebruiker en klant gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door gebruiker binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen gebruiker en klant zijn overeengekomen.
3. Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door gebruiker niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Alle door gebruiker gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Vermeldingen in orders, (order) bevestigingen, facturen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en dergelijke welke duidelijk op een vergissing berusten dan wel schrijf/ rekenfouten betreffen, zijn in geen geval bindend.
3. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door gebruiker gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van klant echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
4. Indien klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan gebruiker een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is gebruiker eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd. Indien niet binnen acht dagen schriftelijk de juistheid van de inhoud van de schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn partijen hieraan gebonden.
5. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van gebruiker of zodra gebruiker – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
6. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en gebruiker zijn overeengekomen. Klant zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeengekomen levertijd door gebruiker wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
7. Indien gebruiker met de klant een overeenkomst sluit die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, doch die voorziet in het door gebruiker periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, is een zodanige overeenkomst van kracht voor een schriftelijke overeengekomen duur, of bij gebreke van een dergelijke schriftelijke overeengekomen duur, voor een tijdsduur van 1 jaar, welke voor onbepaalde tijd wordt verlengd zonder dat terzake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door een van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.

Artikel 4 Verplichtingen klant

1. Klant is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke gebruiker overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van gebruiker te stellen.
2. Gebruiker heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking van gebruiker
staan, worden de door gebruiker reeds verrichte werkzaamheden geacht door de klant te zijn aanvaard.
4. Klant is gehouden gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5. De klant draagt er zorg voor dat de locatie van de klant, waar gebruiker haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door gebruiker te stellen eisen van
temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid en eventuele andere omstandigheden bij voortduring in stand worden gehouden.
6. Alle voorzieningen worden vereist van klant inzake de hinderwet en nutsbedrijven.
7. Bij montage door gebruiker installatie en onderhoud B.V. dient de door klant of zijn organisatie een CAR-verzekering te worden afgesloten.
8. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van klant. Indien en voor zover klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
9. Klant mag aan de adviezen en dienstverlening van gebruiker hoge eisen stellen, maar klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden alsmede voor door gebruiker aan de Belastingdienst verzonden aangiftes.
10. indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de order wenst te annuleren wordt 35% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

● Betalingen:

-Bij montage: 50% bij opdracht (voor start productie), 45% bij aanvang levering minimaal 3 werkdagen voor levering van de materialen en 5 % binnen 5 dagen na oplevering.

-Bij enkel levering: 100% vooraf mits anders afgesproken en schriftelijk vermeld.

11. Klant moet wijzigingen met betrekking tot zijn financiële situatie aan gebruiker doorgeven. Onder dergelijke wijzigingen vallen onder meer, maar daartoe niet beperkt, de volgende onderwerpen: naamswijziging, fusie etcetera.
12. Klant moet de gegevens uit de ontvangen bescheiden doorlezen en controleren op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk doorgeven aan gebruiker.
13. Indien en voor zover klant zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering opdracht

1. Gebruiker bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de omstandigheden waaronder de (op) levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, toch zal plaatsvinden, waardoor er vertraging wordt
veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op) levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het in hiernavolgend artikel bepaalde voor het geval dat gebruiker door overmacht tussen partijen gesloten overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
2. Gebruiker zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
3. Gebruiker zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Gebruiker kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Er rust op gebruiker slechts een inspanningsverplichting.
4. Gebruiker heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door gebruiker aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van gebruiker wenselijk is.
5. De gebruiker houdt de klant op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt hem onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de klant daarvan onkundig is.
6. Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van klant welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
7. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, heeft gebruiker het recht de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren, uit te stellen totdat de klant de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
8. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van gebruiker en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

Artikel 6 Overmacht

1. Indien gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat gebruiker alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van gebruiker, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van gebruiker. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 7 Honorarium en prijswijzigingen

1. Gebruiker berekent diensten op basis van uurtarieven die gebruiker vooraf met klant overeenkomt of op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst/overeenkomst. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft gebruiker het recht het basistarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Klant kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van gebruiker enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
2. Indien gebruiker berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat gebruiker aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klant kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
3. Indien gebruiker een vast honorarium of uurtarief met klant is overeengekomen, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd, dat gebruiker de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker stelt klant hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Klant kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen.
4. Bij montage is niet in de prijs opgenomen: speciale veiligheidsvoorzieningen zoals relingen en afzettingen, het bezorgen van ARBO – / VGM plan, verwijderen of herstellen van plafonds, verwijderen van beschermfolie van afzuigkappen en luchtbehandelingskasten, constructiewerkzaamheden, demonteren en slopen van asbest onderdelen evenals het afvoeren hiervan, demonteren en slopen van oude onderdelen evenals het afvoeren hiervan, brandwerende voorzieningen, dak-,bouwkundige- en elektrische voorzieningen (mits anders vermeld), coaten van de door ons geleverde materialen (mits schriftelijk vermeld)), bouwkundige tekeningen, hak-, kap-, metsel- en schilderwerk, het maken van sparingen in betonnen muur (mits anders vermeld), dichtbranden van dakleer (mits schriftelijk vermeld) verticaal transport (zoals een hoogwerker, een kraan en speciaal steigermateriaal) en nieuwe eisen gesteld na de datum van deze offerte.
5. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stelt gebruiker klant in kennis van de mogelijke planmatige en/of financiële consequenties.
6. Gebruiker vraagt bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
7. Gebruiker specificeert facturen naar opdracht
en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
8. De op klant rustende betalingsverplichting van facturen is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden. Op gebruiker rust slechts een inspanningsverplichting.
9. Het honorarium en eventuele kostenramingen worden – voor zover van toepassing – vermeerderd met omzetbelasting.
10. Het honorarium van gebruiker, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, na volbrenging van de werkzaamheden aan klant in rekening gebracht. Bij opdrachten die een looptijd hebben van meer dan één maand zal het verschuldigde honorarium en de verschuldigde onkosten periodiek (wekelijks of maandelijks), in rekening worden gebracht.
11. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van honorarium afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de gebruiker recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de klant daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De gebruiker heeft in dit geval slechts recht op het volle honorarium, indien het einde van de overeenkomst aan de klant is toe te rekenen en de betaling van het volle honorarium, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het honorarium worden de besparingen die voor de gebruiker uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.
12. Gebruiker heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat klant een door gebruiker in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
13. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is gebruiker gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen klant alsdan eveneens verschuldigd is.

Artikel 8 Betaling

1. Klant dient het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Voor klant handelend in de hoedanigheid van consument, blijft het opschortingsrecht bij een aan gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming in stand.
2. Indien een zakelijke klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij
van rechtswege in verzuim en heeft gebruiker, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te
brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van gebruiker.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijk incassering van de vordering, zijn voor rekening van klant, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
4. In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel geldt voor klant handelend in de hoedanigheid van consument het volgende. Deze zullen bij niet tijdige betaling eerst in gebreke worden gesteld en een aanmaning ontvangen waarbij alsnog een termijn gegund wordt van veertien dagen om tot betaling over te gaan alvorens gebruiker aanspraak maakt op wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
5. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien de klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door gebruiker, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door gebruiker afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Indien op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door gebruiker gefactureerde of te factureren bedrag.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor:
– verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur. Dit geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant;
– bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan gebruiker, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;
– bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een door gebruiker ingediende onvolledige of onjuiste aangifte;
– bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van tegenvallende resultaten naar aanleiding van opvolging van een door gebruiker verstrekt advies;
– bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door gebruiker ingeschakelde hulppersonen (werknemers van gebruiker daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met gebruiker verbonden organisatie;
– bij klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van klant;
– elke vorm van door derden geleden schade.
3. Gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens klant, gebruiker of derden.
5. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij gebruiker te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
6. Klant vrijwaart gebruiker tegen alle aanspraken van derden. Klant zal personeelsleden van gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
7. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
8. Indien gebruiker bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant kenbare vergissing maakt, is deze gehouden gebruiker daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij gebruiker te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.

Artikel 10 Beëindiging, Opschorting en ontbinding

1 De tussen klant en gebruiker gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van gebruiker of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van gebruiker.
2. Indien het door gebruiker uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van gebruiker op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door klant aan de rechtverkrijgenden
te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk, in overleg met rechtverkrijgenden te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
3. Overeenkomsten tot het verrichten van periodieke werkzaamheden worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden.
4. Gebruiker heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
– klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
5. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
8. De in lid 1 omschreven tussentijds beeindiging heeft geen terugwerkende kracht en laat onverlet alle verplichtingen op de opdrachtgever met betrekking tot reeds verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten.
9. In afwijking van het in lid 5 bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de klant in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door gebruiker voor de klant ontwikkelde software of het door gebruiker geleverde software aan gebruiker te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelde van de overeenkomst dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en het daarvoor overeengekomen vergoeding betreft. De klant is aan gebruiker desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd over het tijdvak gedurende hetwelk de klant wel gebruik van het geleverde heeft kunnen maken.
10. Onverminderd de aanspraken die partijen jegens elkaar geldend kunnen maken, zal gebruiker de klant bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanige gegevens verschaffen als de klant in redelijkheid kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit de werkzaamheden, die ontwerp van de overeenkomst zijn, door een ander te doen verrichten. Eigen programmatuur wordt evenwel nimmer afgegeven. Gebruiker heeft het recht de klant voor het verschaffen van zodanige gegevens een extra prijs te berekenen overeenkomstig de daarvoor op dat moment geldende tarieven.

Artikel 11 Betalingsonmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
– in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Klant is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 Geheimhouding en exclusiviteit

1. Gebruiker is voorzien van een SSL certificaat, gelet op de risico’s die de verwerking en aard van persoonsgegevens met zich mee kunnen brengen. Dit houdt in dat gebruiker met betrekking tot beveiliging van gegevens aan alle wettelijke eisen voldoet.
2 . Gebruiker is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door klant ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, gebruiker een informatieplicht opleggen, of voor zover klant gebruiker van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van gebruiker, voor zover gebruiker zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
3. Gebruiker is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele klant, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4. Gebruiker is niet gerechtigd de informatie die hem door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval gebruiker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
5. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker, is het klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van gebruiker openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van gebruiker, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
6. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan gebruiker van € 1000,– per overtreding, tot een maximum van € 10.000,– onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker aan de klant verkochte/ geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker of haar toe-leveranciers, zolang de klant;
a) de vorderingen van gebruiker uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
b) zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
c) zolang de klant de vorderingen van gebruiker wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten en renten en kosten.
2. Rechten worden aan de klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder
de voorwaarde dat de afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig voldoet.
3. de klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de klant verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. Gebruiker behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van gebruiker. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van gebruiker aan klant.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke gebruiker in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart gebruiker tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
5. Klant is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door gebruiker en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 15 Herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op de particuliere klant, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Een zakelijke klant valt niet onder de term: consument.
2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. gebruiker mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
4. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. gebruiker mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
5. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
6. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7. Gebruiker biedt de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping.
8. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en
inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
9. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.
10. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gebruiker hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
11. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan gebruiker.
12. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) gebruiker. Dit hoeft niet als gebruiker heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
13. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
14. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
15. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tenzij gebruiker aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen, tenzij de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft gebruiker in dat geval de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
16. Als gebruiker de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
17. Gebruiker vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door gebruiker in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij gebruiker aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
18. Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
19. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft gebruiker de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 16 Uitsluiting herroepingsrecht

1. Gebruiker kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, zoals nader omschreven in artikel 15, mits gebruiker dit ondubbelzinnig bij het aanbod, althans voor het sluiten van de desbetreffende overeenkomst, kenbaar heeft gemaakt
2. Kanaalwerk, maatwerk en motoren
3. De klant heeft verklaard dat hij geen herroepingsrecht heeft op: kanaalwerk en maatwerk.
4. De klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht op motoren verliest, indien deze niet binnen zeven dagen in een gesloten doos retour worden verzonden.

Artikel 17 Testen

1. Alle door gebruiker te leveren producten zijn van de gebruikelijke kwaliteit, geschikt voor hun bestemming/doel en voldoen aan de overeengekomen of bij gebreke hiervan, de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.
2. Gebruiker stelt de afnemer in de gelegenheid te producten te (laten) keuren of testen, aangezien deze in de meeste gevallen ongezien worden verkocht.
3. De aan het keuren of testen verbonden kosten komen voor rekening van de afnemer.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de inhoud van de keurings-of testrapportages.

Artikel 18 Leveringen

1. Gebruiker voert de overeengekomen
levering naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft
ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. In beginsel betreft dit als volgt: Garantie 3 maanden na oplevering op constructiefouten en draaiende delen. Bij
afsluiten van een onderhoudscontract wordt de garantie verlengt naar 12 maanden.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden door gebruiker opgegeven termijnen niet als fatale termijnen.
5. De aanvangstermijn betreft het moment waarop alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van gebruiker en de afnemer aan al zijn (eventueel al bestaande) opeisbare betalings- of andere verplichtingen ten opzichte van gebruiker heeft voldaan. (als hij binnen een redelijke termijn alsnog hier zorg voor draagt, zal gebruiker ook binnen redelijke termijn tot uitvoering overgaan). (gebruiker heeft dan het recht uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de afnemer in rekening te brengen). Overschrijding van een overeengekomen termijn geeft de afnemer generlei recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
6. In het geval van een niet meer te leveren product heeft de afnemer, enkel recht op teruggave van het reeds betaalde bedrag, zonder enig recht op schadevergoeding.
7. Als plaats van levering geldt altijd het adres dat de afnemer aan gebruiker kenbaar heeft gemaakt
8. De afnemer moet de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst controleren op transportschade, duidelijke gebreken en gegarandeerde eigenschappen.
9. Aan de leveringsplicht van gebruiker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door gebruiker geleverde producten door de bezorgdienst aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Onder deze verantwoordelijkheid vallen beschadiging of tenietgaan van producten tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden.
10. Transportschade moet direct op het leveringsbewijs of op de rekening bevestigd zijn door de vervoerder, anders kan er geen vergoeding plaatsvinden.
11. Andere duidelijke gebreken moet de afnemer onmiddellijk binnen 76 uur schriftelijk melden.

12. De garantie heeft geen betrekking op schade, die door de afnemer is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, of door schade, die door natuurlijke krimp, door vocht, door te warme ruimtes, door buitengewone weersgesteldheden en temperatuursinvloeden.
13. Teruggave van producten kan alleen plaatsvinden, wanneer de afnemer bij gebruiker schriftelijk heeft gereclameerd. Reclameren kan bij:
– een verkeerde of onjuiste levering tot 76 uur na ontvangst van de desbetreffende producten.
14. Het terugnemen of omruilen van verkeerd bestelde producten is niet mogelijk, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
15. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts bij benadering. gebruiker is niet aansprakelijk voor afwijking van opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook en de wederpartij is daarom ook bij afwijking van de leveringstermijn verplicht het gekochte te accepteren, mits de leveringstermijn een periode van drie maanden overschrijdt en geen geval betreft zoals onder artikel 12 van deze voorwaarden omschreven. In dat geval is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 Klachten

1. Klachten dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover klant klaagt, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan gebruiker te worden kenbaar gemaakt.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van klant niet op.
3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van klant in verband met de klacht.

Artikel 20 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen klant en gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van gebruiker, ook indien de klant in het buitenland is gevestigd.
2. Het Weens koopverdrag is van toepassing.

 

 

Geldend vanaf 1 september 2018

Adres bedrijfsruimte

Industrieweg 11a
5324 JX, Ammerzoden

24 uurs levering

Levering uit eigen magazijn binnen 1 dag!

Laagste prijs

EuropAIR geeft altijd de laagste prijsgarantie